homeภาษาอังกฤษฟัง-พูดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
personperson_add
ภาษาอังกฤษฟัง-พูดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
person
นางสาว ศิริรัตน์ ท้าวเนาว์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษฟัง-พูดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8323

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการฟังและการพูด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)