อัตลักษณ์ทางด้าน ICT (นักศึกษาภาษาไทย)
ผู้สอน

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อัตลักษณ์ทางด้าน ICT (นักศึกษาภาษาไทย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8326

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือเพื่อสืบค้นข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน หลักการพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิด ชอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.