56/70

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์