ผู้สอน
ดร. รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ExMPA 56.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8334

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์