วิชาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์