คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  ( PowerPoint )