คอมพิวเตอร์และการประยุกต์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  ( PowerPoint )