ห้องเรียนครูกิจจา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์