ม.5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูนัยนา  อรรถวิทกุล และครูวิภูษิต  จูงกลาง