ม.5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูเดช  ดีหมื่นไวย และครูณัชชาพร  ศรีทานันท์