พ32201 วิชาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน