ม.5/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูสุภาพร  พรพิมานแมน และครูสรัญญา  สหัสรจินดา