ม.5/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูที่ปรึกษา ครูยุทธศิลป์  สีดาวงษ์ และครูสุภารัตน์  แดงสระน้อย