วิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210