homeวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
วิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
ครู นิรันดร์ ลอยจันทึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8375

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)