homeเคมี ว30224 ม.6
person
เคมี ว30224 ม.6

ผู้สอน
นางสาว พัชรา ผอสูงเนิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี ว30224 ม.6

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8378

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีและอุตสาหกรรมแร่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)