เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน  เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  การแนะนำตนเอง ครอบครัว  การถามและการให้ข้อมูลบุคคล  วัน  เวลา  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันเสนอให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยการใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวงแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา