homeอังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6
person
อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6

ผู้สอน
นาง จิรารัตน์ เพชรเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8382

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน  เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  การแนะนำตนเอง ครอบครัว  การถามและการให้ข้อมูลบุคคล  วัน  เวลา  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันเสนอให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยการใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวงแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)