homeอังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6
personperson_add
อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6

ผู้สอน
นาง จิรารัตน์ เพชรเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8382

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน  เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  การแนะนำตนเอง ครอบครัว  การถามและการให้ข้อมูลบุคคล  วัน  เวลา  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันเสนอให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยการใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวงแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)