อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6
ผู้สอน

นาง จิรารัตน์ เพชรเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อังกฤษพื้นฐาน อ33101 ชั้น ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8382

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน  เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  การแนะนำตนเอง ครอบครัว  การถามและการให้ข้อมูลบุคคล  วัน  เวลา  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันเสนอให้ความช่วยเหลือ  การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยการใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวงแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.