เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอ่านภาษาอังกฤษชั้น ม. 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น ม. 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในเรื่องการอ่านเพื่อตอบคำถาม ให้รายละเอียด และสรุปใจความสำคัญได้