การอ่านภาษาอังกฤษชั้น ม. 4

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น ม. 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในเรื่องการอ่านเพื่อตอบคำถาม ให้รายละเอียด และสรุปใจความสำคัญได้