เพศศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้กำหนดใน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ให้มีเนื้อหา เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ระดับชค้นม.1   - 6   ♡