homeเพศศึกษา
person
เพศศึกษา

ผู้สอน
OBEC mattayom
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพศศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8399

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้กำหนดใน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ให้มีเนื้อหา เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ระดับชค้นม.1   - 6   ♡


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)