homeเพศศึกษา
personperson_add
เพศศึกษา

ผู้สอน
OBEC mattayom
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพศศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8399

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้กำหนดใน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ให้มีเนื้อหา เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ระดับชค้นม.1   - 6   ♡


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)