เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพศศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้กำหนดใน สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ให้มีเนื้อหา เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ระดับชค้นม.1   - 6   ♡