เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาโท ชั้นปี ๒ มจร.นศ. (พุทธศาสตร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ (พธ.ม. มจร. ปี ๒) จำนวนนักศึกษา  ๔๐ รูป/คน

วิชาที่สอน พระพุทธศาสนามหายาน

นักศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. ชันปีที่ ๒ ศึกษาในรายวิชา พระพุทธศาสนามหายาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (วิทยาลัยศรีโสภณ เดิม) ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐