ฟิสิกส์ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์จะศึกษาปรากฏการณ์ต่าง