ฟิสิกส์ ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์จะศึกษาปรากฏการณ์ต่าง