homeวิชาเคมีพื้นฐาน ว30102
personperson_add
วิชาเคมีพื้นฐาน ว30102

ผู้สอน
นาง ใกล้รุ่ง นคราวนากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเคมีพื้นฐาน ว30102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8401

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองอะตอม  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  การจัดเรียงธาตุ  แนวโน้มสมบัติบางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน   อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา  การใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   การเกิดปิโตรเลียม  กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์  สมบัติบางประการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน   องค์ประกอบ   สมบัติบางประการ  ปฏิกิริยาและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน โปรตีนและกรดอะมิโน  และกรดนิวคลีอิก  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การสำรวจตรวจสอบ  การทำนายและการทดลอง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)