homeวิชาเคมีพื้นฐาน ว30102
person
วิชาเคมีพื้นฐาน ว30102

ผู้สอน
นาง ใกล้รุ่ง นคราวนากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเคมีพื้นฐาน ว30102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8401

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองอะตอม  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  การจัดเรียงธาตุ  แนวโน้มสมบัติบางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน   อัตราการเกิดปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา  การใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีและผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   การเกิดปิโตรเลียม  กระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์  สมบัติบางประการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน   องค์ประกอบ   สมบัติบางประการ  ปฏิกิริยาและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและกรดไขมัน โปรตีนและกรดอะมิโน  และกรดนิวคลีอิก  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  การสำรวจตรวจสอบ  การทำนายและการทดลอง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)