วิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลาและในขณะที่เรียนก็ห้ามพูดคุยหยอกล้อเล่นกัน