วิชางานช่าง

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้ามคุยกันในชั้นเรียน