ห้องสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา  มี  5  กลุ่มสาระ  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  พุทธศาสนา  หน้าที่พลเมือง  เศรษฐศาสตร์