homeวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8436

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา    กลุ่มสาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

- พระพุทธศาสนา

- หน้าที่พลเมือง

- เศรษฐศาสตร์

- ภูมิศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)