วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสังคมศึกษา    กลุ่มสาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

- พระพุทธศาสนา

- หน้าที่พลเมือง

- เศรษฐศาสตร์

- ภูมิศาสตร์