homeภาษาไทยพื้นฐาน ท21101
person
ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

ผู้สอน
นาง อัมพร นันทะเสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8437

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


รายวิชาภาษาไทยคะแนนเก็บระหว่าภาค 60  คะแนน  กลางภาค  20  คะแนน ปลายภาค 20  คะแนน

รวม  100  คะแนน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)