homeภาษาไทยพื้นฐาน ท21101
personperson_add
ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

ผู้สอน
person
นาง อัมพร นันทะเสนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8437

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน


รายวิชาภาษาไทยคะแนนเก็บระหว่าภาค 60  คะแนน  กลางภาค  20  คะแนน ปลายภาค 20  คะแนน

รวม  100  คะแนน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)