ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

คำอธิบายชั้นเรียน


รายวิชาภาษาไทยคะแนนเก็บระหว่าภาค 60  คะแนน  กลางภาค  20  คะแนน ปลายภาค 20  คะแนน

รวม  100  คะแนน