เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกทักษะ ฝึกการคิดคำนวณ การคิดอย่างมีเหตุผล
ฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ
การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

จำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวก
จำนวนเต็มลงและศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม
สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง
การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

การประมาณค่า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง
ๆ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า

พื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง
การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต