homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101

ผู้สอน
นาง ประไพ สูงภิไลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค21101

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8438

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ ฝึกการคิดคำนวณ การคิดอย่างมีเหตุผล
ฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ
การหา ค.ร.น. ของจำนวนนับการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

จำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวก
จำนวนเต็มลงและศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม
สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้

เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง
การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

การประมาณค่า การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง
ๆ การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า

พื้นฐานทางเรขาคณิต  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง
การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพื้นฐาน การสำรวจสมบัติทางเรขาคณิต

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)