วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1