เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา  ค31101  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ระดับชั้น  ม. 4  จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  จำนวน  1  หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

เซต  วิธีการเขียนเซต  เซตว่าง  เซตจำกัด  เซตอนันต์  การเท่ากันของเซต  สับเซต  เพาเวอร์เซต  ยูเนียน  อินเตอร์เซกชัน  คอมพลีเมนต์และผลต่างของเซต  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์  การนำความรู้เรื่องเซตไปใช้ในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย  การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพแทนเซต 

จำนวนจริง  ความสัมพันธ์ของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ  การเท่ากัน  การไม่เท่ากัน  การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง  ค่าสัมบูรณ์และการหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล  สามารถเลือกและใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  สามารถเชื่อมโยงความรู้  หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่น ๆ  สามารถทำงานอย่างมีระบบ  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะและกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม