ประวัติศาสตร์ ม.3/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการทางประวัติศาสตร์ (ขั้นตอน) ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์