เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

700TCM35 Technology and Communication in Learning Resources Development 3 (1-2-0) Credits

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  แหล่งการเรียนกับการจัดระบบการศึกษา และการเรียนการสอน บทบาทของเทคโนโลยีและสื่อทางการศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียน ผลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยีและสื่อสารในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

  Learning Resources with management of educational and instructional system, roles of educational technology and communication toward learning resources and network development, results of research and development and trends to technology and communication in learning resources development