เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท6001302 ความซันซ้อนและขั้นตอนวิธี 562 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน  กลยุทธวิธีการของอัลกอริทึม อัลกอริทึมพื้นฐาน อัลกอริทึมแบบกระจาย และความสามารถในการคำนวณพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

   เนื้อหา

        1. ใช้ความรู้บทที่ 2-6 ของวิชา การเขียนโปรแกรม เทอม 561

        2. บทที่  6 ต่อ เรื่อง  Recursive ฟังก์ชั่้น

       3. บทที่ 7 ไฟล์

       4. บทที่ 8 อะเรย์

       5. บทที่ 9 พอยต์เตอร์ 

       6. บทที่ 10 Struct

       7.  บทที่11 สตริง

      8.  การเลื่อนบิต  เพื่อใช้ต่อในวิชาหุ่นยนต์

      9  การใช้ visual  studio  2010 (ขึ้นกับห้องมีโปรแกม version  อะไรก็สอน  versionนั้น)