homeวท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 1 วิทย์คอมปี1
personperson_add
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 1 วิทย์คอมปี1

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 1 วิทย์คอมปี1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8461

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  การแก้ปัญหาอัลกอริทึ่ม  โครงสร้างข้อมูล  การเวียนเกิด  โปรแกรมแบบ Event – Driven การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ โปรแกรมระบบความปลอดภัย

ใช้โปรแกรม  C#

เนื้อหา

        1. ใช้ความรู้บทที่ 2-6 ของวิชา การเขียนโปรแกรม เทอม 561

        2. บทที่  6 ต่อ เรื่อง  Recursive ฟังก์ชั่้น

       3. บทที่ 7 ไฟล์

       4. บทที่ 8 อะเรย์

       5. บทที่ 9 พอยต์เตอร์ 

       6. บทที่ 10 Struct

       7.  บทที่11 สตริง

      8.  การเลื่อนบิต  เพื่อใช้ต่อในวิชาหุ่นยนต์

      9  การใช้ visual  studio  2010 (ขึ้นกับห้องมีโปรแกม version  อะไรก็สอน  versionนั้น)ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)