เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

  ความเป็นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทาง  การเรียน