การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด

คำอธิบายชั้นเรียน

  ความเป็นมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบข่ายและประโยชน์ของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทาง  การเรียน