เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Chronic problem approach (Group work 2) ปี 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้ใช้หลักกการ การดูแลผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยเแป็นศูนย์กลาง (Patient centred medicine)ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง