มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย  คน  หญิง  คน รวม  คน