ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์