วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนของ นักเรียน โรงเรียน ชุบศร จ. ลพบุรี  ป.4   -  ป.6