สอบแก้ตัว ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี