homeHOLISTIC CARE ปี 4
personperson_add
HOLISTIC CARE ปี 4

ผู้สอน
ผศ.พญ. วิชุดา จิรพรเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HOLISTIC CARE ปี 4

หมายเลขของวิชา (Class ID)
8479

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป้าหมายหลัก (Aim)

·      1. เพื่อให้ตระหนักถึง อิทธิพลของ จิตใจ ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย

·     2.  เพื่อให้เข้าใจหลักการของ การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care ) และการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา (Patient centered medicine)

 

วัตถุประสงค์ของแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 "เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว"

เพื่อให้ นักศึกษาทำความรู้จักกับผู้ป่วยและครอบครัว และสืบหาปัญหาทางสุขภาพ (ทั้ง Disease & Illness) และหาประเด็นที่จะดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ในช่วง 1 เดือนที่ได้รับผิดชอบ

สัปดาห์ที่ 2 "หาหลักฐานสนับสนุน"

เพื่อให้เรียนรู้การหาหลักฐานทางการแพทย์ (Evidence based medicine) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยที่กลุ่มตนเองได้รับมอบหมาย

สัปดาห์ที่ 3 "สร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน"

เพื่อให้นักศึกาได้เรียนรู้การทำ Health promotion/prevention แก่ผู้ป่วยและหรือครอบครัว(ตามหลักการของ 5A5R) โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนการดูแลนี้

สัปดาห์ที่ 4 "ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม"

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลแบบองค์รวมและการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแล

 

กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัว เป็นกลุ่ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยนักศึกษามีโอกาสดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ร่วมกับอาจารย์ (ในคาบ HWR 1 ครั้ง) และติดตามด้วยตัวผู้เรียนเอง (ในช่วง SDL 2-3 ครั้ง)

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 "เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัว"

·      รับผู้ป่วยใหม่ โดยผู้ป่วย 1 คน ต่อกลุ่มนัศึกษา 4-5 คน

·      ให้ไปเยี่ยมบ้าน เช้าวันพุธ ร่วมกับพยาบาลเยี่ยมบ้าน โดยให้หาประเด็นโรคและการเจ็บป่วย  ของผู้ป่วย (ตามเอการแนบหมายเลข 1)

·      นำเสนอสิ่งที่หาได้ให้กับอาจารย์ประจำกลุ่ม ในวัน พฤหัสบดี อาจารย์จะช่วยให้คำแนะนำ เพื่อหาประเด็นการเรียนรู้เพิ่มเติมในอีก 3 สัปดาห์ที่เหลือ(แนวทางการนำเสนอ 1 )

***** สิ้นสัปดาห์ สิ่งที่ควรจะได้คือ ปัญหาสุขภาพที่ activeและผู้ป่วยอยากให้ช่วยในการดูแล ซึ่งปัญหานี้จะนำไปใช้ในการหา EBM และ Health promotion /prevention ****

 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 "หาหลักฐานสนับสนุน"

·      ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มหาหลักฐานทางการแพทย์ เช่น งานวิจัยทางการแพทย์, Clinical guidline เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาที่จะให้กับผู้ป่วย (แนวทางการเลือกให้สอบถาม อาจารย์ทีม EBM)

·      นำเสนอในวัน พฤหัสบดี อาจารย์ทีม EBM จะช่วยให้คำแนะนำ

·      มีการประเมิน การวิเคราะห์งานวิจัยที่เลือกในการนำเสนอ 5 คะแนน

***** สิ้นสัปดาห์ สิ่งที่ควรจะได้คือ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีหลักการของ EBM รับ เพื่อนำไปใช้ในการทำ Health promotion /prevention ในสัปดาห์ถัดไป ****

 

สัปดาห์ที่ 3 "สร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน"

·      ให้นักศึกษาทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ตามหลักการของ 5A5R โดยเรื่องที่จะทำควรเป็น ปัญหาที่ผู้ป่วยให้ความสนใจที่จะทำ (หลักการ 5A5R ตามเอการแนบหมายเลข 2)

·      นำเสนอกิจกรรมหรือการดูแล Health promotion/prevention ได้ให้กับอาจารย์ประจำกลุ่ม ในวัน พฤหัสบดี อาจารย์จะช่วยให้คำแนะนำ(แนวทางการนำเสนอ 2)

·      มีการประเมิน การทำกิจกรรมและการนำเสนอ 10 คะแนน

 

** มีชั่งโมงที่นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่ม คือ วันอังคาร สัปดาห์ทีท 3 ช่วงบ่าย ก่อนทำการนำเสนอในวันพฤหัสบดี

***** สิ้นสัปดาห์ สิ่งที่ควรจะได้คือ แนวทางการดูแลการติดตามเรื่อง Health promotion ที่ได้ทำให้กับแผู้ป่วย และครอบครัว ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใช้เป็นข้อสรุปในสัปดาห์ที่ 4

 

สัปดาห์ที่ 4 "ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม"

·      ให้นักศึกษาสรุปการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านมาตลอด 3 สัปดาห์ โดยใช้หลักการนำเสนอของ Holistic care และ Patient centerd medicine รวมทั้งวางแผนการดูแลรักษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

·      นำเสนอในวันพฤหัสบดี ให้กับอาจารย์ประจำกลุ่ม (แนวทางการนำเสนอ 3)

·      ให้ทำรายงานส่ง 1 ฉบับ (แนวทางการนำเสนอ 3)

·      มีการประเมิน การทำกิจกรรมและการนำเสนอ 10 คะแนน

 

** มีชั่งโมงที่นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่ม คือวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ช่วงบ่าย ก่อนทำการนำเสนอในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ถัดไป

 

การประเมินผล

 

ให้คะแนนเป็นงานกลุ่มจากการนำเสนอและรายงาน รวม  20 %

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)