homeพื้นที่ผิวและปริมาตร
personperson_add
พื้นที่ผิวและปริมาตร

ผู้สอน
นางสาว ศรีประไพร พลเยี่ยม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นที่ผิวและปริมาตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8483

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้และทำใบงานส่งตามเวลาที่กำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ปริมาตร และพื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก  การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและ ทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)