เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้และทำใบงานส่งตามเวลาที่กำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ปริมาตร และพื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก  การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและ ทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร