homeพื้นที่ผิวและปริมาตร
person
พื้นที่ผิวและปริมาตร

ผู้สอน
นางสาว ศรีประไพร พลเยี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นที่ผิวและปริมาตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8483

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้และทำใบงานส่งตามเวลาที่กำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ปริมาตร และพื้นที่ผิว การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม  การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก  การหาปริมาตรของพีระมิด กรวยและ ทรงกลม การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)