homeการบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษารุ่นที่ 16)
personperson_add
การบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษารุ่นที่ 16)

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษารุ่นที่ 16)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8485

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงรากฐานองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)