เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารนวัตกรรมและสารสนเทศทางการศึกษา (บริหารการศึกษารุ่นที่ 16)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงรากฐานองค์การในแง่ของระบบสารสนเทศสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่ายการสร้างระบบสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ และการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน้นถึงระบบสารสนเทศ