เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพศวิถีศึกษา 2000-1607

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น  การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ  การแสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนภาพลักษณ์

ที่ส่งต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่