homeเพศวิถีศึกษา 2000-1607
person
เพศวิถีศึกษา 2000-1607

ผู้สอน
นาย อภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพศวิถีศึกษา 2000-1607

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8493

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น  การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ  การแสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนภาพลักษณ์

ที่ส่งต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)