homeเพศวิถีศึกษา 2000-1607
personperson_add
เพศวิถีศึกษา 2000-1607

ผู้สอน
นาย อภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เพศวิถีศึกษา 2000-1607

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8493

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น  การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ  การแสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก  การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนภาพลักษณ์

ที่ส่งต่อความรู้สึกและพฤติกรรม  การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)