เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

         

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารและการจัดการชีวิตและครอบครัว การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต บริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีนิสัยในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ อย่างมีดุลยภาพภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ

4. เพื่อให้นักเรียนทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในระดับต่างๆ

6. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร

7. เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองจัดทาโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนของตนเองและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได