homeเศรษฐกิจพอเพียง ม.1
person
เศรษฐกิจพอเพียง ม.1

ผู้สอน
นาง ปิยะดา น้อยอามาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8495

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

         

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารและการจัดการชีวิตและครอบครัว การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต บริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีนิสัยในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ อย่างมีดุลยภาพภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและตระหนักถึงความสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ

4. เพื่อให้นักเรียนทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในระดับต่างๆ

6. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร

7. เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองจัดทาโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนของตนเองและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได

 ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)