ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน