ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน