homeห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย ปัญญา จันทร์หอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8498

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)