homeภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
personperson_add
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

ผู้สอน
person
นางสาว นเรศินี ไชยมาตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8499

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง  คำ กลุ่มคำ บทอ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย ประโยคบทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง คำศัพท์เหมาะสมกับวัย  บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)