เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน  ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคำ การอ่านออกเสียง  คำ กลุ่มคำ บทอ่าน พูดเข้าจังหวะ บทสนทนา ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองคำ เลือกระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงความหมาย ประโยคบทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ ประโยค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประโยคบอกความต้องการเกี่ยวกับตนเองคำ คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน ข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่ คำ ที่มีความหมายสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแสดงกิริยา การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนำตนเอง คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษา การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง คำศัพท์เหมาะสมกับวัย  บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา การใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว