เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาโท ชั้นปี ๑ มมร.ศศ. ภาคสมทบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา  ศศ.ม.

รายวิชาที่สอน  พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฏก

จำนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา ชั้นปีที่ ๑ มมร.ศศ.  ๓๓ รูป/คน