ปริญญาโท ชั้นปี ๑ มมร.ศศ. ภาคสมทบ


ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปริญญาโท ชั้นปี ๑ มมร.ศศ. ภาคสมทบ

รหัสวิชา
85

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายวิชา

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา  ศศ.ม.

รายวิชาที่สอน  พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฏก

จำนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา ชั้นปีที่ ๑ มมร.ศศ.  ๓๓ รูป/คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books