ปริญญาโท ชั้นปี ๑ มมร.ศศ. ภาคสมทบ

Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา  ศศ.ม.

รายวิชาที่สอน  พุทธปรัชญาในพระสุตตันตปิฏก

จำนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา ชั้นปีที่ ๑ มมร.ศศ.  ๓๓ รูป/คน