ม.5

ผู้สอน
นางสาว สิรจิตร พลคีรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8500

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา  เป็นวรรณคดีที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความรัก  มีกลวิธีในการแต่งบทละครพูดคำฉันท์ที่ยอดเยี่ยม มีความไพเราะลึกซึ้งกินใจ สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างชัดเจน และควรแก่การนำมาท่องจำเป็นบทอาขยาน สามารถนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)