เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา  เป็นวรรณคดีที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความรัก  มีกลวิธีในการแต่งบทละครพูดคำฉันท์ที่ยอดเยี่ยม มีความไพเราะลึกซึ้งกินใจ สะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างชัดเจน และควรแก่การนำมาท่องจำเป็นบทอาขยาน สามารถนำคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้