เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

            ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้องคำแนะนำ  และคำชี้แจงต่างๆ  อ่านออกเสียงข้อความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อ่านนิทานและร้อยกรองสั้นๆ  เลือกระบุประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน  สนทนา  แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธกิจกรรมต่างๆใกล้ตัว  สรุป  วิเคราะห์  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกริยาท่าทางตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วม  หรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณีของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียง  ประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยและเปรียบเทียบเทศกาลวันสำคัญ  และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้ารวบรวมสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด  การเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา