homeวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
851

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า  (2-1-07-02)  หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1   ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)