วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า ศ.ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า  (2-1-07-02)  หลักสูตรศิลปกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1   ปีการศึกษา 2555