เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

-องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยรับเข้า/ส่งออก และการเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบดังกล่าว
-หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยคำสั่ง และการเชื่อมต่อระหว่างกันของหน่วยดังกล่าว
-ประเด็นศึกษาด้านสถาปัตยกรรม เช่น การออกแบบชุดคำสั่ง และชนิดของข้อมูล
-ประเด็นศึกษาด้านการจัดองค์ประกอบโครงสร้างของระบบ เช่น การทำไปป์ไลน์ การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน ระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด และระบบการประมวลผลเชิงเวกเตอร์